Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν υπογράψετε μια ασφαλιστική σύμβαση

Posted on Posted in news

ΠΗΓΗ: www.ekpizo.gr

Το στάδιο της προσυμβατικής ενημέρωσης είναι πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή. Σε αυτό σημαίνοντα ρόλο καλούνται να παίξουν οι ασφαλιστικοί διαμεσολαβούντες, οι οποίοι πρέπει να παρέχουν πλήρη και σαφή ενημέρωση. Ο καταναλωτής συνεπώς χρειάζεται ουσιαστική πληροφόρηση (για το χαρακτήρα και το περιεχόμενο της ασφάλισης) που θα τον βοηθήσει να αποφασίσει και να συγκρίνει σε ποια ασφαλιστική εταιρεία τον συμφέρει να ασφαλιστεί.

Ειδικότερα: ο καταναλωτής πρέπει να λαμβάνει έντυπο πληροφοριών ανάλογο με την ασφαλιστική του ανάγκη

 Τι πρέπει να γνωρίζετε αφού υπογράψετε την αίτηση ασφάλισης για το δικαίωμα εναντίωσης – υπαναχώρησης:

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ:

Αν δεν συμφωνείτε με το περιεχόμενο του ασφαλιστηρίου το οποίο παρεκκλίνει από αυτά που ζητήσατε στην αίτηση ασφάλισης έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην ασφάλιση μέσα σε ένα μήνα από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου γραπτά στο έντυπο για την άσκηση του αντίστοιχου δικαιώματος, το οποίο θα πρέπει να σας παραδοθεί μαζί με το ασφαλιστήριο συμβόλαιο.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ:

Μπορείτε να ακυρώσετε τη σύμβαση αν πάλι αλλάξετε γνώμη ασκώντας το δικαίωμα υπαναχώρησης χωρίς να επικαλεστείτε κάποιο ιδιαίτερο λόγο μέσα σε 14 ημέρες από την παραλαβή του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. Αν η εταιρεία δεν σας έχει αποδεδειγμένα ενημερώσει για το δικαίωμα υπαναχώρησης τότε η προθεσμία επεκτείνεται σε διάστημα δύο μηνών από την καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ:

Ο νόμος, εκτός από τις εξαιρέσεις που προβλέπονται επιτρέπει στις ασφαλιστικές εταιρείες να προβαίνουν και σε άλλες εξαιρέσεις υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Οι εν λόγω εξαιρέσεις θα πρέπει να αναφέρονται στο ασφαλιστήριο, ευκρινώς στην πρώτη σελίδα και όχι στους γενικούς και ειδικούς ασφαλιστικούς όρους. Συμβουλή: να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με τις εξαιρέσεις και να ζητάτε πριν από τη σύναψη της σύμβασης ακριβείς πληροφορίες.

ΠΡΟΣΟΧΗ!

Αν δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν καλύπτουν ασθένειες που αφορούν σε αιτίες προϋπάρχουσες! Η εξαίρεση δεν ισχύει αν ο ασφαλισμένος δικαιολογημένα αγνοούσε τις αιτίες αυτές!

Στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια της ασφαλιστικής σας σύμβασης, σας προτείνει η εταιρεία ένα νέο συμβόλαιο σε αντικατάσταση του παλαιότερου να είστε πολύ επιφυλακτικοί! Ελέγξτε μήπως με το νέο συμβόλαιο δεν καλύπτονται ασθένειες που καλύπτονταν με το προηγούμενο! 

ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΟ:

Αν καθυστερήσετε να καταβάλετε το ασφάλιστρο στη συμφωνηθείσα ημερομηνία (είθισται ένα μήνα μετά από την αναγραφόμενη) η εταιρεία είναι υποχρεωμένη να σας αποστείλει συστημένη γραπτή επιστολή με την οποία να σας γνωστοποιεί ότι αν καθυστερήσετε πλέον του ενός μήνα έχει το δικαίωμα λύσης της σύμβασης.

ΓΙΑ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΩΝ:

Πρόκειται για το γνωστό θέμα των αυξήσεων στα ασφάλιστρα των νοσοκομειακών καλύψεων. Σε αρκετές περιπτώσεις οι αυξήσεις αυτές είναι πολύ υψηλές . Το αποτέλεσμα είναι ο καταναλωτής να αιφνιδιάζεται και να καλείται να καταβάλει ασφάλιστρο που διαμορφώνεται μονομερώς από την ασφαλιστική εταιρεία και το οποίο ο ίδιος δεν είχε υπολογίσει. Σύμφωνα με τη νομοθεσία μας η αναπροσαρμογή του ασφαλίστρου θα πρέπει να γίνεται με βάση κριτήρια που θα εμπεριέχονται στη σύμβαση, θα είναι εύλογα αντικειμενικά και προβλέψιμα για τον καταναλωτή που θα μπορεί να ελέγχει την εγκυρότητα της αύξησης του ασφαλίστρου. Οι εταιρείες μέχρι σήμερα δεν έχουν ανταποκριθεί σε αυτή την υποχρέωσή τους. Τα κριτήριά τους είναι ασαφή, υποκειμενικά και αόριστα.Οι ασφαλιστικές εταιρείες επικαλούνται για τις αυξήσεις πέραν των άλλων ιδίως τις υψηλές αποζημιώσεις που καταβάλουν, καθώς και τον ιατρικό πληθωρισμό.

Απόφαση Αρείου Πάγου

Μία πολύ σημαντική απόφαση εξέδωσε ο Άρειος Πάγος (Αρ. 1030/2001) για την προστασία των ασφαλισμένων απέναντι σε αυθαίρετες αυξήσεις στα ασφάλιστρα νοσοκομειακής κάλυψης. Η απόφαση αφορά σε συλλογική αγωγή της Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. κατά της ασφαλιστικής εταιρείας Εθνική Ασφαλιστική. Ο Άρειος Πάγος έκρινε καταχρηστικό γενικό όρο που έδινε το δικαίωμα στην ασφαλιστική εταιρεία να αυξάνει κάθε έτος μονομερώς τα ασφάλιστρα νοσοκομειακής κάλυψης. Τον γενικό αυτό όρο χρησιμοποιούσε και χρησιμοποιεί πλήθος ασφαλιστικών εταιρειών. Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν πλέον το δικαίωμα να προβαίνουν μονομερώς σε αυξήσεις των ασφαλίστρων νοσοκομειακής κάλυψης. Για να επιτρέπεται η αύξηση θα πρέπει να αναφέρονται στο συμβόλαιο συγκεκριμένα και εύλογα για τους ασφαλισμένους κριτήρια , ώστε η αύξηση να είναι προβλέψιμη, όταν συνάπτουν τα συμβόλαιά τους. Δυστυχώς η απόφαση αυτή δεν εφαρμόζεται και όσες ασφαλιστικές εταιρείες έχουν θέσει κριτήρια αυτά είναι υποκειμενικά, αόριστα και ασφαλώς μη προβλέψιμα. Π.χ.

• Η εξέλιξη του μέσου κόστους θεραπείας

• Η εμπειρία της εταιρείας από ολόκληρο το χαρτοφυλάκιο της συμπληρωματικής κάλυψης

• Τα έξοδα της εταιρείας γι αυτήν την συγκεκριμένη πρόσθετη ασφάλεια

• Πίνακες νοσηρότητας-Πίνακες ανικανότητας Ελληνικών ή Διεθνών Υπηρεσιών

• Η μέση αποζημίωση ανά νοσηλεία λόγω της αύξησης των νοσηλίων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων

• Τιμαριθμοποίηση των αποζημιώσεων

• Τις αναλογιστικές παραμέτρους που εφαρμόζονται για την τιμολόγηση του συγκεκριμένου παραρτήματος

Πως μπορείτε να αντιδράσετε:

Οι ασφαλισμένοι δικαιούνται να απαιτήσουν την ανάκληση της αύξησης ή εφόσον έχουν καταβάλει να τους επιστραφούν τα ποσά που αντιστοιχούν στις αυθαίρετες αυξήσεις. Με έγγραφη αίτηση – διαμαρτυρία τους.

ΓIA THN ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ:

Στις ασφάλειες Ζωής οι καταναλωτές θεωρούν ότι θα πάρουν τα ασφάλιστρα που έχουν καταβάλει με κάποιες αποδόσεις, είτε ως ένα εφάπαξ κεφάλαιο είτε με τη μορφή κάποιας σύνταξης. Η ασφάλιση πρέπει να υποδηλώνει σιγουριά, αντιμετώπιση κινδύνων, ασφαλή επένδυση. Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι καταναλωτές, με καταγγελίες τους στην ΕΚΠΟΙΖΩ, δηλώνουν απογοητευμένοι γιατί διαπιστώνουν ότι αυτό που αγόρασαν ως ασφάλιση ζωής, ως σιγουριά για το μέλλον, είναι εντέλει κάποια αμοιβαία κεφάλαια, που τα έχουν πληρώσει πολύ ακριβότερα από ότι θα τα πλήρωναν σε μία εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και στο τέλος διαπιστώνουν ότι έχουν απολέσει και μέρος του κεφαλαίου τους. Στις ασφαλίσεις ζωής τα δύο πρώτα ασφάλιστρα χάνονται για τον ασφαλισμένο. Δεν αποταμιεύονται και δεν επενδύονται, παρά μόνο σε ένα πολύ μικρό μέρος, προκειμένου να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος της ασφάλισης και οι αμοιβές των διαμεσολαβούντων. Οι καταναλωτές πληρώνουν ουσιαστικά δύο ή τρία χρόνια ασφάλιστρα για να αρχίσουν να αποταμιεύονται ή να επενδύονται ασφάλιστρα από το τρίτο έτος, ή τέταρτο έτος και μέχρι να καλύψουν την απώλεια των δύο πρώτων ασφαλίστρων, θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια. Αν βρεθούν στην ανάγκη να μην μπορούν να συνεχίσουν να καταβάλουν ασφάλιστρο, θα βρεθούν εντέλει ζημιωμένοι. Θεωρούμε ότι η πρακτική αυτή των ασφαλιστικών εταιρειών είναι καταχρηστική και η ΕΚΠΟΙΖΩ για το θέμα τούτο έχει καταθέσει συλλογική αγωγή

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Να ενημερώνεστε για την εξέλιξη της αξίας εξαγοράς!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελέγξτε την εγγυημένη απόδοση, όπως αναγράφεται στη σύμβαση σας!

ΓΙΑ ΤΗ ΛΗΨΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ:

Σε περίπτωση ασθένειας ή ατυχήματος Ειδοποιούμε την ασφαλιστική μας εταιρεία μέσα σε 8 ημέρες εκτός και αν προβλέπεται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Αν καθυστερήσετε δεν χάνεται σε καμία περίπτωση το δικαίωμα αποζημίωσης. Η καταβολή από την πλευρά της ασφαλιστικής πρέπει να γίνει δίχως καθυστέρηση.ΠΡΟΣΟΧΗ! Αν η ασφαλιστική εταιρεία σας επιβάλει κάποια υποχρέωση που είναι ιδιαίτερα επαχθής ή μονομερής ή αρνηθεί να σας καταβάλει την αποζημίωση επικαλούμενη κάποιους όρους της μεταξύ σας σύμβασης, μη θεωρήσετε ότι αυτοί οι όροι είναι σε κάθε περίπτωση ισχυροί. Οι όροι αυτοί μπορεί να είναι παράνομοι ή καταχρηστικοί. 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΟΡΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΩΝ:

Στις ασφάλειες Ζωής οι καταναλωτές θεωρούν ότι θα πάρουν τα ασφάλιστρα που έχουν καταβάλει με κάποιες αποδόσεις, είτε ως ένα εφάπαξ κεφάλαιο είτε με τη μορφή κάποιας σύνταξης. Η ασφάλιση πρέπει να υποδηλώνει σιγουριά, αντιμετώπιση κινδύνων, ασφαλή επένδυση.

Δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που οι καταναλωτές, με καταγγελίες τους στην ΕΚΠΟΙΖΩ, δηλώνουν απογοητευμένοι γιατί διαπιστώνουν ότι αυτό που αγόρασαν ως ασφάλιση ζωής, ως σιγουριά για το μέλλον, είναι εντέλει κάποια αμοιβαία κεφάλαια, που τα έχουν πληρώσει πολύ ακριβότερα από ότι θα τα πλήρωναν σε μία εταιρεία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών, και στο τέλος διαπιστώνουν ότι έχουν απολέσει και μέρος του κεφαλαίου τους. Στις ασφαλίσεις ζωής τα δύο πρώτα ασφάλιστρα χάνονται για τον ασφαλισμένο. Δεν αποταμιεύονται και δεν επενδύονται, παρά μόνο σε ένα πολύ μικρό μέρος, προκειμένου να καλυφθεί το λειτουργικό κόστος της ασφάλισης και οι αμοιβές των διαμεσολαβούντων. Οι καταναλωτές πληρώνουν ουσιαστικά δύο ή τρία χρόνια ασφάλιστρα για να αρχίσουν να αποταμιεύονται ή να επενδύονται ασφάλιστρα από το τρίτο έτος, ή τέταρτο έτος και μέχρι να καλύψουν την απώλεια των δύο πρώτων ασφαλίστρων, θα πρέπει να περάσουν αρκετά χρόνια. Αν βρεθούν στην ανάγκη να μην μπορούν να συνεχίσουν να καταβάλουν ασφάλιστρο, θα βρεθούν εντέλει ζημιωμένοι. Θεωρούμε ότι η πρακτική αυτή των ασφαλιστικών εταιρειών είναι καταχρηστική και η ΕΚΠΟΙΖΩ για το θέμα τούτο έχει καταθέσει συλλογική αγωγή.

ΣΥΜΒΟΥΛΗ: Να ενημερώνεστε για την εξέλιξη της αξίας εξαγοράς!

ΠΡΟΣΟΧΗ! Ελέγξτε την εγγυημένη απόδοση, όπως αναγράφεται στη σύμβαση σας!

147 thoughts on “Τι πρέπει να γνωρίζετε πριν υπογράψετε μια ασφαλιστική σύμβαση

 1. Pingback: buy sildenafil
 2. Pingback: ed pills otc
 3. Pingback: cialis for men
 4. Pingback: uels ukrain
 5. Pingback: DPTPtNqS
 6. Pingback: qQ8KZZE6
 7. Pingback: D6tuzANh
 8. Pingback: SHKALA TONOV
 9. Pingback: chelovek-iz-90-h
 10. Pingback: 3Hk12Bl
 11. Pingback: 3NOZC44
 12. Pingback: 01211
 13. Pingback: tor-lyubov-i-grom
 14. Pingback: film-tor-2022
 15. Pingback: hd-tor-2022
 16. Pingback: hdorg2.ru
 17. Pingback: Psikholog
 18. Pingback: netstate.ru
 19. Pingback: Link
 20. Pingback: psy
 21. Pingback: bit.ly
 22. Pingback: cleantalkorg2.ru
 23. Pingback: bucha killings
 24. Pingback: War in Ukraine
 25. Pingback: Ukraine
 26. Pingback: site
 27. Pingback: stromectol buy
 28. Pingback: stats
 29. Pingback: Ukraine-war
 30. Pingback: movies
 31. Pingback: gidonline
 32. Pingback: stromectol otc
 33. Pingback: web
 34. Pingback: film.8filmov.ru
 35. Pingback: video
 36. Pingback: film
 37. Pingback: cialis copay card
 38. Pingback: otc cialis
 39. Pingback: filmgoda.ru
 40. Pingback: rodnoe-kino-ru
 41. Pingback: stat.netstate.ru
 42. Pingback: sY5am
 43. Pingback: Dom drakona
 44. Pingback: JGXldbkj
 45. Pingback: aOuSjapt
 46. Pingback: ìûøëåíèå
 47. Pingback: psikholog moskva
 48. Pingback: Dim Drakona 2022
 49. Pingback: TwnE4zl6
 50. Pingback: psy 3CtwvjS
 51. Pingback: lalochesia
 52. Pingback: film onlinee
 53. Pingback: 3qAIwwN
 54. Pingback: video-2
 55. Pingback: sezons.store
 56. Pingback: psy-news.ru
 57. Pingback: 3rotating
 58. Pingback: 000-1
 59. Pingback: 3SoTS32
 60. Pingback: 3DGofO7
 61. Pingback: rftrip.ru
 62. Pingback: dolpsy.ru
 63. Pingback: kin0shki.ru
 64. Pingback: 3o9cpydyue4s8.ru
 65. Pingback: mb588.ru
 66. Pingback: newsukraine.ru
 67. Pingback: edu-design.ru
 68. Pingback: tftl.ru
 69. Pingback: kamagra jelly
 70. Pingback: brutv
 71. Pingback: site 2023
 72. Pingback: sitestats01
 73. Pingback: 1c789.ru
 74. Pingback: cttdu.ru
 75. Pingback: 1703
 76. Pingback: hdserial2023.ru
 77. Pingback: serialhd2023.ru
 78. Pingback: cenforce 150
 79. Pingback: matchonline2022.ru
 80. Pingback: bit.ly/3OEzOZR
 81. Pingback: bit.ly/3gGFqGq
 82. Pingback: bit.ly/3ARFdXA
 83. Pingback: bit.ly/3ig2UT5
 84. Pingback: bit.ly/3GQNK0J
 85. Pingback: bep5w0Df
 86. Pingback: www
 87. Pingback: icf
 88. Pingback: 24hours-news
 89. Pingback: rusnewsweek
 90. Pingback: uluro-ado
 91. Pingback: irannews.ru
 92. Pingback: klondayk2022
 93. Pingback: tqmFEB3B
 94. Pingback: mangalib
 95. Pingback: x
 96. Pingback: 9xflix
 97. Pingback: xnxx
 98. Pingback: 123movies
 99. Pingback: kinokrad
 100. Pingback: batmanapollo
 101. Pingback: 2023
 102. Pingback: ipsychologos
 103. Pingback: yug-grib.ru
 104. Pingback: studio-tatuage.ru
 105. Pingback: video.vipspark.ru
 106. Pingback: vitaliy-abdulov.ru
 107. Pingback: psychophysics.ru

Comments are closed.